Érettségi időpontok 2020.

Érettségi időpontok 2020.

Lesz Érettségi – 2020.

Nem maradnak el az érettségi vizsgák a koronavírus helyzetben sem, de a Kormány tervei szerint erre kizárólag írásbeli formában kerül sor, bár ez alól van némi kivétel:

“Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.” (Ilyen például a hittan.)

A vizsgajelentkezések közül törölték az alsóbb évfolyamos, nem végzős tanulók előrehozott érettségijét, valamint az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő vizsgákat, ezekre ugyanis nincs szükség az idei felvételi eljárásban, ezeket később lesz mód pótolni. Megtarthatóak ugyanakkor azok a szintemelő vizsgák, amelyek a felsőoktatási felvételiben való részvételhez szükségesek.

Rendelet a 2020. évi érettségi vizsgákról

119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az érettségi vizsga általános szabályai az érettségi vizsga 2020. május-júniusi vizsgaidőszakában

1. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) 9. §-a szerinti, 2020. május-júniusban megszervezésre kerülő érettségi vizsgaidőszakban (a továbbiakban: Vizsgaidőszak)
a) a Vizsgaszabályzat,
b) a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet, valamint
c) az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.
(2) Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.
(3) Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.
(4) Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján
a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,
c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,
d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, vagy
e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.
(5) A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.
(6) Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában, egész szám meghatározásával kell megállapítani.
(7) Ha a vizsgázó egy korábban megszerzett írásbeli vagy a Vizsgaszabályzat 18/B. § (8) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgaeredménnyel jelentkezett pótló vizsgára, és kérte annak beszámítását, akkor vizsgaeredményét a korábbi vizsgaeredménye alapján a (6) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani.
(8) Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített,
teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.
(9) Az érettségi vizsga előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, az érettségi vizsgára történő jelentkezés, a vizsgázók teljesítményének értékelése, valamint az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenység során történő kapcsolattartás módja – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – elektronikus kommunikáció.
2. Egyes vizsgatárgyakra vonatkozó különös rendelkezések

3. § (1) A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli
vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.
(2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.
(3) Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni.
(4) Testnevelés vizsgatárgyból a középszintű szóbeli vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján – a vizsgázó érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével – lebonyolítható.
(5) Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsga lebonyolítására és eredménye megállapítására vonatkozó részletes szabályokat az 1. melléklet tartalmazza.
(6) Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.
3. Az érettségi vizsgajelentkezésekre vonatkozó különös szabályok a Vizsgaidőszakban

4. § (1) A Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) törli, kivéve
a) a Vizsgaszabályzat 12. § (15) és (16) bekezdésében meghatározott vizsgákat, valamint
b) a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit, amelyek megszervezésére érvényes vizsgajelentkezés esetén sor kerül.
(2) Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.
(3) A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy
a) a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,
b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,
c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből – középszintről emelt szintre módosítja.
(4) A vizsgázó a (3) bekezdésben meghatározott kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.
(6) A Hivatal a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2020. május 4-ig a honlapján közzéteszi a – (2) és (3) bekezdés szerinti törléssel, valamint változtatással összefüggésben – a vizsgadíj visszatérítésére, pótlólagos befizetésére vonatkozó részletes tájékoztatót.
4. Az érettségi vizsga lebonyolítására, az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli
tevékenységre vonatkozó különös szabályok

5. § A Vizsgaidőszak időrendjét, ezen belül
a) az írásbeli vizsgák időpontjait,
b) az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének időpontjait,
c) azon szóbeli vizsgák időszakát, amelyeket e rendelet alapján meg kell szervezni,
d) a vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel (a továbbiakban: észrevétel) benyújtásának határidejét,
e) azt a határidőt, ameddig az igazgató a vizsga iratait megküldi a vizsgabizottság elnökének,
f) a vizsgaeredmények megállapításának és adminisztrálásának időszakát, valamint
g) a Vizsgaszabályzat 50. § (7) bekezdése szerinti jelentés központi nyilvántartásba történő elküldésének határidejét a 2. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell.
(2) Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

7. § (1) Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy az észrevétel 2. mellékletben meghatározott benyújtási határideje jogvesztő.
(2) Az érettségi vizsga iratai elektronikus úton is megküldhetők a vizsgabizottság elnökének.
(3) A Vizsgaszabályzat 42. § (1) bekezdése, illetve 44. § (1) bekezdése szerinti záróértekezletet, valamint az eredményhirdető értekezletet a vizsgaeredmények adminisztrációs feladatainak befejezése után, legkésőbb a vizsgaeredményeknek a központi nyilvántartásba való elküldése napján kell megtartani.
(4) Az érettségi vizsgák lebonyolítására vonatkozó részletes tájékoztatóját a Hivatal a honlapján közzéteszi.
(5) Az írásbeli érettségi feladatlapok „korlátozott terjesztésű“ minősítése – a feladatlapon feltüntetett érvényességi időtől függetlenül – az adott vizsgatárgy írásbeli érettségi vizsgájának e rendeletben meghatározott napon történő megkezdéséig tart.
(6) Az e rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint a vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített adatok alapján – a fogadó intézmény értesíti a vizsgázót.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

9. §

1. melléklet a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsga lebonyolítására vonatkozó egyes
eltérő szabályok
1. Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsgát úgy kell lebonyolítani, hogy
a) a vizsgázó számára a felkészüléshez 60 percet kell biztosítani,
b) a vizsga időtartama 40 perc,
c) a vizsgázó a szóbeli vizsgán összesen négy altételből – amelyek közül kettő „A” jelű, kettő „B” jelű – felel.
2. Testnevelés vizsgatárgyból az emelt szintű szóbeli vizsga eredményét az 1. pont c) alpontja szerinti négy felelet együttes eredménye alapján, a 2. § (6) bekezdésének alkalmazásával kell megállapítani.


2. melléklet a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelethez

A Vizsgaidőszak időrendje

1. A 2020. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

A 2020. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

2. Egyéb eljárási határidők, határnapok

A 2020. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák / Egyéb eljárási határidők, határnapok

A szerzőről

Vélemény, hozzászólás?

Maradjunk kapcsolatban

Gyermeknevelés - Közösségi Média

Kategóriák